นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง

 

อุปนายกสมาคมฯ

                          คุณทศพร ศรีศักดิ์        คุณสมศักดิ์ ฤทธิ์จรุง

                          คุณศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์    ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด

 

กรรมการกลาง

                    คุณสไสว นามคุณ       คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล    คุณวิวัฒน์  ไชยชอุ่ม

              ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์        คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์    คุณจันทรา กอนันทา

              คุณวีระ วิวิตรกุล              คุณอรรณพ สุขสุวานนท์    คุณสาโรจน์  เจียระคงมั่น

              คุณรุ่งโรจน์ น้ำทิพย์           คุณเอกชัย จันทร์ถาวร      คุณธวัช กิตติบัญชากุล 

              คุณสินชัย เรืองไพบูลย์         คุณประเสริฐ ทองกิตติกุล    ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์       

 

เลขาธิการ

คุณกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์

 

รองเลขาธิการ

คุณจงรักษ์ ภูมิโคกรักษ์

 

เหรัญญิก

คุณสุวัจน์ พันธุ์เสือ

รองเหรัญญิก

คุณเยาวลักษณ์ เลไพจิตร

 

ปฏิคม

คุณยุทธนา สุบรรณภาส

 

ประชาสัมพันธ์

คุณกฤษดา  ฤทธิชัยดำรงกุล

 

รองประชาสัมพันธ์

คุณศุภชัย กัลยา

 

นายทะเบียน-สมาชิกสัมพันธ์

                                                                                                                       คุณจักรภพ บุญกว้าง

 

สวัสดิการ

ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ

 

หารายได้

คุณทวีเดช  ประเจกสกุล

 

รองหารายได้

คุณสุชิน ทวีตั๊งตระกูล คุณพลณพัทธ์ วิรุฒอรรถพงษ์ คุณนิเวศน์ บุญมา

คุณโดม มีกุล คุณสุรศักดิ์ วิทยมาศ คุณวันชัย อัศวยิ่งเจริญสุข

 

ประธานวิชาการ

                                                                                                                ดร.ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์

 

                                                                                             ฝ่ายวิชาการ

                                                                            คุณจินตนา อินทรมงคล                                     รศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร

                                                ดร.ผกาพรรณ สกุลมั่น                                           คุณกิตติ กุบแก้ว                   

                                                รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ                                     รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง

                                                ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ                                    ดร.กัลยา บุญญานุวัตร                      

                                                รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์                               รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี

                                                รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร                                            รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

                                              รศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ                                         ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ 

                                                ดร.พงศ์ธร คงมั่น

 

 

กรรมการที่ปรึกษา

                                                                         ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                      อธิบดีกรมปศุสัตว์

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                        คณบดีคณะเกษตร มก.

                                        ดร.วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์                                             ศ.เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา          

                                       ดร.นรสีห์ ตระกูลช่าง                                               นายศิริ ชมชาญ                                       

                                      ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต                             นายทองทวี ดีมะการ

                                      นายสารกิจ ถวิลประวัติ                                             นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

                                     นายประจิตต์ อุดหนุน                                                นายเอนก บุญหนุน

                                      นายสมภพ  มงคลพิทักษ์สุข                                     รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ                  

                                     รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม                                           นายธวัชชัย อินทรตุล                        

                                     นายสุเทพ วงศ์รื่น                                                     นางสาวจินตนา วงศ์นากนากร          

                                     ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์                                              นายวิชัย คณาธนะวนิชย์                   

                                     นายลักษณ์ วจนานวัช                                               ดร.วิบูลย์  ลาภจตุพร 

                                     นายณรงค์ เจียมใจบรรจง                                          นายจำลอง  เติมกลิ่นจันทร์

                                    นายนริศ ปุญยลิขิต                                                   ผศ.ดร.เสกสม  อาตมางกูร

                                     นางสาวนลิน เหล่าวรวิทย์

ผู้แทนภาคกลาง

หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล มก. หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กพส. มก.

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง สจล.

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มธ.


ผู้แทนภูมิภาค

ประธานสาขาภาคเหนือ ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานสาขาภาคใต้