สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์ในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่ เช่น ปัญหาโรคระบาดในคนและสัตว์ ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น แต่ราคาผลผลิตปศุสัตว์ตกต่ำต่อเนื่อง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนยังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไข สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ

“ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Facebook Live และ Youtube Live)

 

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน 

 

Facebook : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

ZOOM Cloud Meetings : Meeting ID : 843 0693 9779  Passcode : 143050